ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn bedoeld om de modaliteiten tussen Atelier Tien (Studio Lynea) voor de website www.atelier-tien-shop.be en haar klanten te definiëren vanaf de bestelling tot de levering. De taal van de overeenkomst tussen Atelier Tien (Studio Lynea) en haar klanten is het Nederlands.

De klant heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.

1. De Verkoper

Contactinformatie: Atelier Tien (Studio Lynea) , Aarschotsesteenweg 657, 3012 Wilsele (België)
Gsm: +32 (0)476.65.08.58
E-mail: welkom@studiolynea.be
Maatschappelijke gegevens: Studio Lynea VOF, Aarschotsesteenweg 657, 3012 Wilsele (België)
BTW: BE 0764 431 957

2. Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van de producten die zich op de website bevinden op de dag waarop de klant de bestelling overmaakt. Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Klant van de algemene voorwaarden die integraal deel uitmaken van de overeenkomst.

3. De bestelling

Bevoegdheid om een contract te sluiten 
De klant verklaart de bevoegdheid te bezitten zich volgens de hierna omschreven voorwaarden te kunnen verbinden.

Aanvaarding van de voorwaarden door de klant 
De algemene voorwaarden kunnen rechtstreeks op de website gelezen worden. Deze zijn te vinden via de link onderaan elke pagina. Voordat de klant zijn bestelling bevestigt, dient hij het vakje "Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden" aan te vinken. Hiermee aanvaardt de Klant nadrukkelijk deze voorwaarden zonder enige beperking.

Kenmerken van de producten
Atelier Tien (Studio Lynea) doet haar best om de producten op de website zo goed mogelijk te presenteren d.m.v. omschrijvingen en foto’s van die producten. Atelier Tien (Studio Lynea) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in teksten en productomschrijvingen. De weergegeven kleuren van de producten op de foto’s kunnen minimaal afwijken van de werkelijkheid.

Besteldatum
De besteldatum is de datum waarop de bestelling effectief door de Klant doorgegeven wordt. De bestelde producten blijven beschikbaar voor de klant op voorwaarde dat de effectieve betaling binnen de vierentwintig uur na de bestelling plaatsvindt.

Prijzen 
De prijzen van de producten worden vermeld in euro. De btw is steeds inclusief. De verzendkosten exclusief. De prijzen vermeld op de website kunnen op elk moment wijzigingen of correcties ondergaan. De prijzen kunnen ook veranderen n.a.v. promoties of speciale acties. Deze promoties of acties zijn geldig binnen de periode aangegeven op de website en zolang de voorraad strekt. De prijs die van toepassing is, is deze vermeld op de website op de datum waarop de bestelling van de Klant doorgegeven wordt.
 
Verzendkosten 
De verzendkosten zijn voor rekening van de Klant en zijn afhankelijk van het bedrag van de bestelling en de plaats van levering. De verzendkosten worden aan de Klant meegedeeld voordat de bestelling definitief genoteerd wordt.

Bestelprocedure 
De Klant plaatst zijn bestelling via de website. De Klant waarborgt de juistheid en echtheid van de informatie die het mogelijk maakt de bestelling op te slaan. Deze informatie dient te bevatten:
- alle persoonlijke informatie die gewoonlijk gevraagd wordt bij een inschrijving en bestelling via het internet.
- de Klant dient de bestelling van de producten en de gewenste aantallen te controleren alvorens de bestelling te bevestigen.
- de Klant dient de gewenste leveringswijze en een juist leveringsadres aan te duiden en te controleren.
- de Klant dient ook een betalingswijze te kiezen en te controleren.
Atelier Tien is niet verantwoordelijk voor fouten gemaakt door de klant tijdens de bestelprocedure. Foutief doorgegeven informatie is de verantwoordelijkheid van de Klant en kan aanleiding geven tot extra kosten.

Beschikbaarheid van de producten 
Bij elk product op de website staat de voorradigheid vermeld. Klanten kunnen enkel producten bestellen die in voorraad zijn. Bij producten die niet in voorraad zijn, kan de Klant zich laten berichten wanneer dat wel weer het geval is. Mocht Atelier Tien een product wegens onvoorziene omstandigheden toch niet meer op voorraad hebben, dan wordt de Klant hiervan op de hoogte gebracht.

Bevestiging van de bestelling 
Om te bevestigen dat de bestelling genoteerd is, wordt er automatisch een e-mail aan de Klant gestuurd, onder voorbehoud van een correct e-mailadres op het inschrijvingsformulier. Deze mail wordt ter informatie en ter toekomstige referentie verstuurd. De klant dient deze bij te houden.

4. Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht zijn bestelling zonder opgave van motief en zonder betaling van boete te annuleren en terug te zenden binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De klant dient de herroeping binnen die termijn te melden aan Atelier Tien door een e-mail te sturen naar welkom@studiolynea.be De producten moeten in originele staat, in originele verpakking en op eigen kosten en risico van de klant teruggestuurd worden naar: Atelier Tien (Studio Lynea), Langeveld 10, 3220 Holsbeek (België). Atelier Tien verbindt er zich toe de som van aankoop en levering van het product terug te betalen aan de klant binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst van het teruggestuurde product.  Atelier Tien heeft het recht om teruggezonden producten die gebruikt of beschadigd zijn, niet terug te betalen aan de Klant.
Voor bepaalde goederen en diensten geldt het herroepingsrecht niet:
- De levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is voor het einde van de herroepingstermijn van veertien kalenderdagen (bv. online consultatie databank, reserveren tickets).
- De levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd (bv. producten op maat zoals gordijnen, naamplaten, enz.) of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.
- De levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken.
- De levering van dagbladen, tijdschriften en magazines.
- Voor diensten voor weddenschappen en loterijen.
- De levering op de woon- of werkplaats van de consument van levensmiddelen of dranken of van andere goederen voor courant huishoudelijk gebruik door frequent en op gezette tijden langskomende bezorgers.
- Voor diensten voor logies en vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding waarbij de verkoper de dienst op een bepaalde datum of binnen een bepaalde periode moet presteren, tenzij wanneer de te koop aanbieding geschiedt tijdens een klantenwerving per telefoon, fax, e-mail, op initiatief van de verkoper zonder voorafgaand akkoord van de geadresseerde.
 
5. De betaling

Betalingsmiddelen
De Klant regelt zijn betaling op de website via Bancontact/Mister Cash, Maestro,  iDEAL of overschrijving. De Klant waarborgt aan Atelier Tien (Studio Lynea) dat hij over de nodige toelatingen beschikt om zijn gekozen betalingsmogelijkheid te gebruiken. Atelier Tien stelt alle mogelijke middelen in het werk om de veiligheid en confidentialiteit te garanderen van de online verstrekte gegevens van de betaling via SSL (Secure Socket Layer). De transactie voltrekt zich via een gespecialiseerd organisme dat als enige zal beschikken over de bankgegevens welke werden doorgegeven op de website op het moment van betalen.

Factuur
De bestelbon die de Klant online invult geldt niet als factuur. Nadat de Klant de betaling heeft overgemaakt, ontvangt hij een factuur per e-mail. Atelier Tien bewaart van elke factuur een exemplaar.

Eigendomsoverdracht 
Atelier Tien blijft eigenaar van de geleverde producten totdat de Klant ze integraal betaald heeft. De overdracht van het risico op verlies of beschadiging van de producten vindt plaats vanaf de ontvangst door de Klant van de producten.
 
6. De levering

Verzending
Het gereedmaken van een bestelling houdt in: de behandeling van de bestelling, het gereedmaken van de producten, de verpakking, de facturatie en de eigenlijke verzending van de producten. Atelier Tien werkt voor de verzending samen met Bpost. De Klant ontvangt de bestelling in principe binnen de vijf werkdagen na ontvangst van zijn betaling. Zaterdagen, zondagen of feestdagen zijn dus niet inbegrepen in de verzendingstermijn. De vermelde leveringstermijn is niet bindend en wordt enkel als indicatie gegeven. Tenzij met de Klant anders is overeengekomen zal Atelier Tien de bestelling uitvoeren binnen de wettelijke termijn van maximaal dertig dagen vanaf de dag volgend op de bestelling. Indien wegens onvoorziene omstandigheden niet alle producten beschikbaar zijn, heeft Atelier Tien het recht om een gedeeltelijke levering te verrichten. 
Er wordt op het moment van de verzending van de producten automatisch een e-mail aan de Klant gestuurd onder voorbehoud van een correct geschreven e-mailadres op het inschrijvingsformulier.

Leveringsadres
De levering van de pakketten kan enkel plaatsvinden in België en Nederland. De Klant kan kiezen tussen levering op zijn eigen adres, levering op een ander adres of levering in een postpunt van Bpost. Het leveradres (dat kan afwijken van het factuuradres) dient  juist te zijn en alle gegevens te bevatten om een correcte levering mogelijk te maken. Foutief doorgegeven informatie is de verantwoordelijkheid van de Klant en kan aanleiding geven tot extra kosten.

Verpakking
De producten zijn verpakt om hen een optimale bescherming tijdens de levering te verzekeren. Er wordt aan de Klant gevraagd hetzelfde te doen bij het terugzenden van een product.

Het volgen van de bestelling 
De Klant kan op elk moment de status van zijn bestelling volgen op de website van Bpost. Atelier Tien kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien Bpost geen of onjuiste informatie verschaft. De Klant kan steeds contact opnemen met Atelier Tien voor informatie over het verloop van zijn bestelling. Dit kan per mail naar welkom@studiolynea.be of per telefoon naar +32  (0)476.65.08.58

Problemen bij de levering 
Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Klant.  Bij niet-levering dient de Klant het verlies te melden aan Atelier Tien binnen de tien dagen volgend op de ontvangst van het verzendingsbericht van Atelier Tien. Als het pakket niet wordt teruggevonden, zal Atelier Tien een nieuwe levering van hetzelfde product (binnen de termijn van beschikbaarheid) uitvoeren of een terugbetaling zonder intrest of andere vergoeding voorstellen aan de Klant. 
Als de Klant een levering ontvangt waarvan de inhoud beschadigd is, dient hij hiervan een foto te nemen en de schade per mail te melden aan Atelier Tien binnen de 24u na ontvangst van de levering. Atelier Tien doet dan het nodige om het product te vervangen. Voor problemen bij levering kan de Klant Atelier Tien contacteren per mail naar welkom@studiolynea.be of per telefoon naar +32  (0)476.65.08.58

Aanvaarding van de levering
Zonder enig bericht van de Klant binnen de veertien kalenderdagen volgend op de dag van de levering wordt de bestelling geacht aanvaard te zijn door de Klant. Bij gebrek aan de nodige berichtgeving kan Atelier Tien niet aansprakelijk worden gesteld voor vervanging van beschadigde producten of terugname van producten in het kader van het herroepingsrecht.

Wettelijke garantie en verantwoordelijkheid
Niettegenstaande eventuele specifieke garanties, beschikt de Klant over een wettelijke garantie van twee jaar (mits voorlegging aankoopbewijs). In geval van overmacht is Atelier Tien vrijgesteld van de verplichting om te leveren. Atelier Tien wijst alle verantwoordelijkheid af indien de door de Klant bestelde producten niet goed gebruikt worden.

7. Persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de behandeling van de persoonlijke gegevens van de Klant is Atelier Tien met maatschappelijke zetel te 3220 Holsbeek, Langeveld 10 en met ondernemingsnummer BE 0764 431 957.

Atelier Tien wijdt alle vereiste aandacht aan de Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens. Specifieke informatie over de privacy verklaring is te vinden via de link onderaan elke pagina op de website.

8. Disclaimer

Intellectuele eigendom 
Het auteursrecht op de inhoud, beeld en de vormgeving berust bij Atelier Tien. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, veranderd, gedistribueerd of openbaar gemaakt worden op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Atelier Tien. Je kan hiervoor contact opnemen met Studio Lynea via mail op welkom@studiolynea.be of via telefoon op +32 (0)476.65.08.58

Aansprakelijkheid
Op deze website publiceert Atelier Tien informatie over haar producten en diensten. Aan de juistheid van deze informatie wordt de uiterste zorg besteed. Bij mogelijke onjuistheden kan Atelier Tien niet aansprakelijk gesteld worden. Atelier Tien sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook die het gevolg is of verband houdt met het gebruik van deze site. 

Links
De bezoeker van deze website mag op zijn eigen website een link aanbrengen naar de website van Atelier Tien.  Het URL-adres van de website van Atelier Tien moet duidelijk zichtbaar zijn. Atelier Tien is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud of de privacy verklaring en naleving van de aan www.atelier-tien-shop.be gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Alle hyperlinks naar de website die gebruik maken van technieken van het type framing, deep-linking, of in-line linking zijn strikt verboden.

9. Toepasselijk recht

De algemene voorwaarden en de relatie tussen www.atelier-tien-shop.be en de Klanten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen via de website zolang de internetboetiek www.atelier-tien-shop.be online is. Deze voorwaarden kunnen op elk moment door Atelier Tien gewijzigd worden.
Veranderingen in de wetgeving die een clausule uit deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig zou verklaren, doen niets af aan de geldigheid van deze algemene voorwaarden. Indien een voorwaarde niet uitdrukkelijk vermeld zou zijn, dan is deze onderworpen aan de geldende gebruiken op het gebied van verkoop op afstand door ondernemingen met maatschappelijke zetel gevestigd in België.